Truyền hình Lâm Đồng – Kênh LTV

Truyền hình Lâm Đồng - Kênh LTV
Truyền hình Lâm Đồng - Kênh LTV

Truyền hình Lâm Đồng – Kênh LTV

  • Truyền hình Lâm Đồng – Kênh LTV là kênh tổng hợp.
  • Truyền hình Lâm Đồng – Kênh LTV luôn là sự lựa chọn để thư  giãn của người dân Cao Nguyên này.